ارسال یک شغل

یک بسته را انتخاب کنید

  • خرید پلن:

    • درج یک آگهی برای کارفرایان عزیز

  • ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان برای 60 شغل هر آگهی برای 180 روز

  • ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان برای 3 شغل هر آگهی برای 45 روز